جهت انبساط حال روزه داران عزیز...

به دلیل استقبال بی نظیر شما مسلمانان عزیز

زمان اذان مغرب یک ساعت تمدید شد

گریه  گریهگریه  گریه

به حیف نون گفتن نماز میخونی ؟

گفت عادت ندارم

گفتن روزه چی ؟

گفت طاقت ندارم

گفتن چرا سحر و افطار میخوری ؟

گفت اونقدرا هم که کافر نیستم

خندهخندهخنده  خندهخنده

خدایا یک ماه روزه میگیریم تا حال فقرا رو درک کنیم

یک ماهم کلی پول بده تا حال اغنیا رو درک کنیم

خیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطل
حیف نون داشت نماز میخوند

یکی از کنارش رد میشه میگه : چه آدم باخدایی

حیف نون نمازشو ول میکنه میگه : تازه روزه هم میگیرم

زبانزبانزبانزبانزبان 

خدایا اقلا کولرو روشن کن

زشته جلو مهمونا

نیشخندنیشخندنیشخندنیشخند

/ 1 نظر / 16 بازدید
MohsenSehat

به نظر شما رییسجمهور بعدی مصر بعد از مبارک و مرسی کیست؟ 1)متشکرم 2)خسته نباشی 3)چاکرم 4)دمت گرم[نیشخند]