/ 4 نظر / 181 بازدید
محسن

ناقلا خودت چجوریایی؟؟[نیشخند]

MohsenSehat

سلام حالا یه چند وقت نبودیما! انگار نبودنم مد شده[نیشخند] کجایی؟ هر کجا هستی باش آسمانت آبی[گل]

✦ ϟ s£тÃяé ϟ✦

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ ..................................................................................

محسن

سلام مردا خیلی چیزا دارن اگر این زن ها بگذارند غیرتشون شجاعتشون همتشون فداکاریاشون و.... اما زنهای این دور زمانه خیلی چیزها را ازشون گرفتند افسوس